Meld je nu aan voor onze gratis nieuwsbrief. Wij houden je dan maandelijks via e-mail op de hoogte van nieuwe producten en speciale aanbiedingen. Afmelden voor de nieuwsbrief kan op elk gewenst moment.
Onder alle ontvangers wordt maandelijks een dvd t.w.v. 14,95 verloot!

VUL HIERONDER JE E-MAILADRES IN!

Voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden van DiscountDVD.nl. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.2 Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

1.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, indien en voor zover strijdig met de onderhavige voorwaarden.

1.4 Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstnamen van de geleverde goederen, aanvaart de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere per e-mail of op andere wijze
opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

2.2 DiscountDVD.nl behoudt het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van de order door de opdrachtgever.

2.3 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. OVEREENKOMST

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat DiscountDVD.nl het aanbod online heeft bevestigd.

3.2 De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4. PRIJZEN

4.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, en geldt uitsluitend voor de aanbieding en in de orderbevestiging genoemde prestaties.

4.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen :
Inclusief BTW en andere heffingen. Vermeld in Euro's. Exclusief verzendkosten.
De verzendkosten bedragen bij betaling middels vooruitbetaling of betaling met Creditcard 3,00 euro, ongeacht de ordergrootte.
Bij levering onder rembours wordt per order 13,50 euro in rekening gebracht ongeacht de ordergrootte. Verzending buiten Nederland zijn op dit moment niet mogelijk.

5. LEVERING EN LEVERTIJD

5.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf magazijn hebben verlaten.

5.2 Bij vooruitbetaling zal DiscountDVD.nl overgaan tot leveren aan de opdrachtgever wanneer de bankinstantie ons heeft bevestigd dat de betaling succesvol is uitgevoerd.

5.3 DiscountDVD.nl is gerechtigd om ongevraagd onder rembours of aangetekend te leveren. Wanneer de opdrachtgever hiertoe geen opdracht heeft gegeven zullen de kosten daarvoor gedragen worden door DiscountDVD. De opdrachtgever zal van te voren middels e-mail op de hoogte worden gesteld.

5.4 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties). De opdrachtgever zal van te voren middels e-mail op de hoogte worden gesteld. De wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig de overeenkomst die DiscountDVD en de opdrachtgever zijn aangegaan.

5.5 Wij zijn verplicht om levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.

5.6 Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren.

6. TRANSPORT/RISICO

6.1 De verzending van de goederen geschiedt franco voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7. OVERMACHT

7.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen: transport moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestaties door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

7.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. De opdrachtgever zal van te voren middels e-mail op de hoogte worden gesteld.

7.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

8. BESTELLING

8.1 DiscountDVD.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor vertragingen, onduidelijkheden bij bestellen en overige communicatie tussen opdrachtgever en DiscountDVD.nl veroorzaakt door het gebruik van e-mail of andere communicatiemiddelen.

9. PRIVACY

9.1 De door de opdrachtgever verstrekte gegevens zullen NIET opgeslagen worden in de database van DiscountDVD.nl. Gegevens van de opdrachtgever zullen nooit en te nimmer verstrekt worden aan derden.

9.2 Na levering van de bestelling worden de gegevens van de opdrachtgever verwijderd na uiterlijk drie maanden.

10. KLACHTEN

10.1 Eventuele lachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij rechtstreeks en binnen 48 uur na levering van de betreffende goederen schriftelijk aan ons zijn gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en met vermelding van de factuurnummers waarop de goederen zijn geleverd.

10.2 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 werkdagen na factuurdatum.

10.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Nadien worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.

10.4 Indien de klacht door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

10.5 Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn
betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

10.6 Retourzending van het geleverde kan slechts geschieden binnen 8 dagen na verzending en wanneer het product onbeschadigd is en in de originele verpakking. Retourzendingen komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij het fabricagefouten aan het product betreft.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling aan DiscountDVD.nl in eigendom van DiscountDVD.nl.

12. BETALING

12.1 Wanneer binnen 7 dagen na het plaatsen van de order door de opdrachtgever de betaling niet nagekomen is dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door DiscountDVD.nl worden ontbonden.

12.2 Bij bestellingen die onder rembours geleverd worden, betaalt men altijd het volledige bedrag van de totale bestelling bij levering. Eventuele deelleveringen worden later franco verzonden.


13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. GESCHILLEN

14.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.


 

DiscountDVD.nl 2003 Bedrijfsinformatie Voorwaarden